,

تقطیر چند جزئی

تقطیر چند جزئی

در این پست مطلبی با عنوان تقطیر چند جزئی به صورت پی دی اف جهت دانلود قرار داده شده است.

این مطلب شامل فهرست زیر می باشد:

 بخش اول : جداکننده ها (Separators)
فصل اول : تعادل مایع بخار در سیستم چند جزئی
مقدمه
تعادل مایع- بخار
منابع
فصل دوم : تبخیر ناگهانی در سیستم هاي چند جزئی
مقدمه
فرآیند تبخیر ناگهانی
حل همزمان سیستم هاي چند جزئی
منابع
مسائل
فصل سوم : سیستم هاي چند فازي
مقدمه
سیستم چند فازي
روش تخمینی براي سیستم مایع – بخار- جامد
روش تخمینی سیستم مایع- مایع – بخار
روش دقیق براي حل سیستم هاي بخار- مایع- مایع
منابع
مسائل
بخش دوم : روشهاي میانبر(Short Cut Method)
فصل چهارم : روش فنسکی- آندروود- گیلیلاند
مقدمه
انتخاب کلید براي حل مسائل چند جزئی
تخمین بازیابی اجزاء غیر کلیدي
فشار برج و انتخاب کندانسور
حداقل تعداد مراحل تعادلی
توزیع اجزاء غیر کلیدي
توزیع اجزاء غیرکلیدي در جریان برگشتی کامل (روش فنسکی و روش وین)
توزیع اجزاء غیر کلیدي ( روش هنگستیبک- گدس)
توزیع اجزاء غیر کلیدي ( روش یاوس و همکاران )
مینیمم جریان برگشتی به برج
توزیع اجزاء غیر کلیدي در جریان برگشتی واقعی
محاسبه حداقل جریان برگشتی به برج بدون در نظر گرفتن توزیع اجزاء
روش آندروود (سیستم هاي اجزاء مجاور)
روش آندروود (سیستم هاي اجزاء میانی)
محاسبه حداقل جریان برگشتی (روش کلبرن )
روش آندروود براي ضریب فراریت متغییر (سیستم هاي اجزاء مجاور)
رابطه تجربی شیبل- مونتروس
روش چائو و یاوس
تعداد مراحل تعادلی در نسبت هاي جریان برگشتی واقعی
روش گیلیلاند
روش براون و مارتین
روش ادولج
تعداد مراحل واقعی
محل سینی خوراك
موازنه انرژي حول برج
منابع
مسائل
فصل پنجم : روش ادمیستر
مقدمه
روش ادمیستر
برجهاي جذب
برج دفع
استخراج مایع- مایع
حل سیستم هاي غیرهمسو پیچیده با روش ادمیستر
تقطیر
منابع
مسائل
فصل ششم : روش تخمینی سینی به سینی
مقدمه
روش محاسبه سینی به سینی
محاسبات بخش پالایش
محاسبات بخش دفع
شرایط حرارتی خوراك
حداقل جریان برگشتی
محاسبات سینی به سینی
راندمان سینی
منابع
فصل هفتم : روش اسمیت
مقدمه
روش اسمیت
بدست آوردن رابطه روش میانبر اسمیت – برینکلی
فرآیندهاي ساده
تقطیر
منابع
مسائل
فصل هشتم : روش لویس- ماتسون
مقدمه
و
روش لویس- ماتسون
انتخاب اجزاء کلیدي
روش حل
محل بهینه سینی خوراك
محاسبات سینی به سینی مربوط به بالاي برج
محاسبات سینی به سینی مربوط به پایین برج
منابع
مسائل
فصل نهم : روش ترسیمی هنگستیبک
مقدمه
روش ترسیمی هنگستیبک
معادلات اساسی
الگوي دبی اجزاء در طول برج
دبی محدود
منحنی تعادل
حداقل جریان برگشتی به برج
خط خوراك
منابع
فصل دهم : روش تیلی- گدس
مقدمه
محاسبات سینی به سینی
انتخاب حدس جدید براي دما، دبی مایع و دبی بخار
شرط همگرایی
منابع
فصل یازدهم : بهینه سازي نسبت جریان برگشتی و تعداد سینی ها
مقدمه
روش وینکل و تاد
فرمولاسیون
منابع
مسائل
بخش سوم : روش هاي دقیق (Exact Solution)
فصل دوازدهم : درجه آزادي براي سیستم هاي جداسازي
مقدمه
مشخص کردن متغییرهاي طراحی
متغییرهاي جریان
مرحله تعادلی آدیاباتیک
یک مرحله تعادلی با انتقال حرارت شامل خوراك و جریان جانبی
کندانسور و جوش آور
مخلوط کننده ، تقسیم کننده جریان و جداکننده
ترکیب اجزاء سیستم با استفاده از الگوریتم شمارش
روش هانسون براي بدست آوردن درجه آزادي
درجه آزادي براي یک واحد پیچیده
مشخص کردن متغییرهاي طراحی
منابع
مسائل
فصل سیزدهم : روش MESH
مقدمه
مدل یک مرحله تعادلی تئوري
استراتژي کلی براي حل ریاضی معادلات MESH
روش حل معادلات
الگوریتم ماتریس سه قطري
روش BP براي تقطیر
روش SR براي برج جذب و برج دفع
اعمال روش نیوتن رافسون
روش مجموع جریان هاي همدما (ISR) براي استخراج مایع- مایع
روش اصلاح همزمان
روش نیوتن رافسون
منابع
مسائل

  فصل چهاردهم : روش همگرایی تتا
مقدمه
بسط و کاربرد روش همگرایی تتا براي برجهاي تقطیر معمولی
معادلات لازم براي توصیف برج تقطیر معمولی
فرمولاسیون و کاربرد روش همگرایی تتا ، روش ثابت تعادل و روش غلظت ثابت
موازنه جرم و روابط تعادلی
فرمولاسیون روش همگرایی
بدست آوردن دما با استفاده از روش ثابت تعادل
بدست آوردن دبی کل فازهاي خروجی از هر سینی
روش محاسبات براي یک محلول ایده آل
حل موازنه جرم و معادلات تعادل با استفاده از روش نستینگ
فاکتورهاي همگرایی روش تتا،روش ثابت تعادل و و غلظت ثابت
مقایسه روش همگرایی تتا و روش حل مستقیم
اثر فشار بر محاسبات
اصلاح روابط براي وجود مواد بی اثر
انواع دیگر مسائل
منابع
مسائل
  فصل پانزدهم : کاربرد روش همگرایی تتا برای برج های پیچیده
مقدمه
برج تقطیر پیچیده
موازنه جرم براي اجزاء
فرمولاسیون روش همگرایی تتا
محاسبه جزء مولی روي هر سینی

محاسبه دماي تصحیح شده با استفاده از روش ثابت تعادل
محاسبه دبی هاي خروجی از هر سینی
نشان دادن حل گرافیکی توابع g
مشخصه هاي همگرایی روش تتا براي برج هاي پیچیده
سیستم هایی شامل چند برج تقطیر با تبادل جریان
فرمولاسیون روش تتا براي یک سیستم با دو برج تقطیر
روش انجام محاسبات
مشخصه هاي همگرایی روش تتا
منابع
مسائل
 فصل شانزدهم : روش همگرایی تتا براي برج هاي تقطیر آزئوتروپی و استخراجی
مقدمه
بررسی مشخصه هاي تقطیر آزئوتروپی و استخراجی
رفتار حلال
جداسازي ترکیبات اکسیژن دار با استفاده از تقطیر آزئوتروپی و استخراجی
جداسازي استن و متانول
جداسازي متیل اتیل کتون از ترکیبات اکسیژن دار
جداسازي اتانول و آب حلال براي جداسازي هیدروکربن ها
جداسازي بوتادین از مخلوط هیدروکربن ها
نمونه هاي دیگر از تقطیر آزئوتروپی
جداسازي آزئوتروپ ها با استفاده از تقطیر
جداسازي محلول آزئوتروپ دماي مینیمم همگن
جداسازي محلول آزئوتروپ دماي ماکزیمم همگن
جداسازي محلول هاي آزئوتروپ غیر همگن
جداسازي محلول هاي غیر ایده آل در برج هاي مرتبط
فرمولاسیون روش تتا براي سیستم برج هاي آزئوتروپی و استخراجی
منابع
بخش چهارم : انتخاب آرایش بهینه
فصل هفدهم : آرایش برج ها در جداسازي چندجزئی
مقدمه
فاکتورهاي ابتدایی انتخاب آرایش تعداد آرایش ها براي یک خوارك مشخص
روش هاي دیگر جداسازي
روش اکتشافی و تکاملی براي رسیدن به آرایش مطلوب
استفاده از الگوریتم آرایش ها
منابع
مسائل
فصل هجدهم : جلوگیري از اتلاف انرژي و بازده ترمودینامیکی
مقدمه
حداقل کار لازم جهت جداسازي
مخلوط گازهاي ایده آل
مخلوط مایعات در فشار کم
کار خالص مصرف شده و راندمان ترمودینامیکی
کاهش انرژي لازم در تقطیر
تقطیر در چند مرحله
استفاده از پمپ گرمایی براي تقطیر در دماي پایین
تقطیر همراه با تبخیر و میعان ثانویه
ادغام مبدل هاي حرارتی
منابع
مسائل
ضمائم
ثابت ها و ضرایب : A ضمیمه
B ضمیمه
C ضمیمه
D ضمیمه
E ضمیمه

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 7,801 کیلوبایت
رمز
www.chemical-eng.ir
2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *