, , , ,

حل معادلات غیر خطی در Matlab به روش نصف کردن

حل معدلات غیر خطی به روش نصف کردن

روش های زیادی برای حل معادلات غیر خطی در متلب وجود دارد که در زیر به شرح آنها می پردازیم:

1-روش هایی که همگرایی آنها تضمین شده است(محدوده معین)

1-1-Bisection یا روش نصف کردن محدوده

2-1-False Position یا روش درون يابی خطی

2-روش هایی که تضمین همگرایی ندارند(روش باز-معمولا سریع تر هستند)

1-2-Fixed-Point Iteration روش تکرار

2-2-Secant Methods روش وتری

3-2-Newton-Raphson روش نيوتن رافسون

در این مطلب روش نصف کردن محدوده یا همان Bisection را تشریح می کنیم و انشالله در مطالب آینده روش های دیگر به ترتیب بیان خواهند شد.

روش نصف کردن (Bisection Method):

در این روش برای بدست آوردن ریشه معادله بازه ی معینی موجود می باشد و الگوریتم به شکل زیر می باشد:

1)ابتدا بازه ای که مطمئن هستیم ریشه در آن است را تعیین می کنیم.مثلا [a b] که برای تعیین اینکه ریشه در این بازه است باید:

f(a)*f(b)<0

2)در صورت درستی رابطه بالا مطمئن هستیم حداقل یک ریشه در بازه وجود دارد.

x=(a+b)/2

3)حال درستی رابطه زیر را بررسی می کنیم:

f(a)*f(x)<0

4)اگر درست بود یعنی ریشه بین a و x می باشد و مقدار x در b قرار می گیرد و به مرحله 2 برمیگردیم، در غیر این صورت مقدار x در a قرار می گیرد و به مرحله 2 باز میگردیم و تکرار را تا زمان رسیدن به دقت خواسته شده ادامه می دهیم.

حل معادلات غیر خطی به روش نصف کردن

حل معادلات غیر خطی به روش نصف کردن

function روش bisection:

function [r er his] = bis(f,a,b,tel,maxit)
% f=function is defined in M-file
% r=root
% a/b = initial left/right point of the solution interval
% tel=upperbound of error
% his=history of r
% er=(b - a)/2(half the last interval width),error
% maxint= maximum of iterations
fa=feval(f,a);fb=feval(f,b);
if(fa*fb>0)
  error('We must have f(a)f(b)<0!')
end

for k=1:maxit
  his(k)=(a+b)/2;
  fr=feval(f,his(k));
  er=(b-a)/2;
  if(abs(fr)<eps || abs(er)<tel);break;
  elseif(fr*fa>0) fa=fr;a=his(k);
    else b=his(k);
  end
  
end
r=his(k);

end

function تابع غیر خطی:

function y = f(x)
y=x.^2-1;
end

کد تایپ شده در پنجره دستور برای محاسبه ریشه تابع f

[root error history]=bis('f',-2,-0.5,0.001,1000)

نتیجه run :

root =

  -1.0002

error =

  7.3242e-04

history =

 Columns 1 through 6

  -1.2500  -0.8750  -1.0625  -0.9688  -1.0156  -0.9922

 Columns 7 through 11

  -1.0039  -0.9980  -1.0010  -0.9995  -1.0002

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *