تولید کارتن پلاستیکی

ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ   از ﻣﻮادي ﭼﻮن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎورﻣﺎن اﻳﺮان ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣی ﺷﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ . از این ﺮو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﺸﺮو در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  . ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ آن  مـﻲ ﭘـﺮدازﻳﻢ ﻛـﺎرﺗﻦ  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  . ﻛﺎرﺗﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺣﻤﻞ ﻛـﺎﻻ از ﻣﺤـﻞﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺷﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﺧﻞ آن ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد، ﺷـﺮاﻳﻂ اﻧﺒـﺎر و ﻧﺤﻮه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ، داراي اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻳﺎ ﻣﻜﻌﺐاﺳﺖ  .  از ﻛﺎرﺗﻦ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺼﺎرف زﻳﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  . از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻴﺮ، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻣﻴﻮه، ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه، واﺷﺮ و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف، ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ در آﻧﻬـﺎ ﺑﻜـﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي روش ﺗﻮﻟﻴﺪ یکسانی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺎرﺗﻦ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲﻣﻴﻮه ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.
در این پست پروژه ای با عنوان تولید کارتن پلاستیکی به صورت pdf جهت دانلود قرار داده شده است.

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 472 کیلوبایت
رمز
www.chemical-eng.ir
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *