مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید آنیلین

آﻧﻴﻠﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1826 ﺗﻮﺳﻂ اوﻧﻔﺮدورﺑﻦ از ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و در ﺳﺎل 1840

ﻓﺮﻳﺘﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺣﺮارت دادن ﻧﻴﻞ ﺑﺎ ﭘﺘﺎس ﻧﻴﺰ آن را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﺎم آﻧﻴﻠﻴﻦ را او ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﻬﺎد .
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻴﻠﻴﻦ در ﺳﺎل 1843 ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﻓﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. او ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﻴﻠﻴﻦ را از اﺣﻴﺎ ﻧﻴﺘﺮوﺑﻨﺰن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

آﻧﻴﻠﻴﻦ ﻣﺎﻳﻌﻲ روﻏﻨﻲ ﺷﻜﻞ و ﺑﻲ رﻧﮓ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺨﺎرات اﻳﻦ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن C6H5NH2 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻳﻦ ﻣﺎده در دﻣﺎي 184/2 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪه و در دﻣﺎي 6/2- درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﮕﺎﻟﻲ آﻧﻴﻠﻴﻦ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ، 1/0235 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در این پست پروژه ی مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید آﻧﻴﻠﻴﻦ  جهت دانلود قرار داده شده است.
دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 1,494 کیلوبایت
رمز
www.chemical-eng.ir
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *