,

کتاب شیمی عمومی 1 مورتیمر

کتاب شیمی عمومی 1 مورتیمر کتابی است که در دانشگاه ها تدریس می شود.این کتاب شامل سر فصل های زیر می باشد: مقدمه مقدمه ای بر نظریه ی اتمی استوکیومتری بخش 1: فرمول های شیمیایی استوکیومتری بخش 2: معادله های شیمیایی شیمی گرمایی ساختار الکترونی اتم ها-خواص اتم ها …