, , , ,

دانلود سری اول مجموعه کتب جداسازی و الکتروشیمی

لیست کتاب های جداسازی  که در این مطلب برای شما قرار داده شده است:

A Century of Separation Science-Haleem J. Issaq-0824705769-CRC-2002-769p-$300
Separation Processes in the Food and Biotechnology Industries – Principles and Applications-S. Grandison, M. J. Lewis-1855732874-Technomic Publishing-1996-304p-$200
Advanced Separations by Specialized Sorbents (Chromatographic Science Series)=Ecaterina Stela Dragan=1482220555=CRC Press=2015=358=$159
Dry Scrubbing Technologies for Flue Gas Desulfurization=Barbara Toole-O’Neil Ohio Coal Development Office=146137247X=Springer=1998=862=$247
Chemical Separations – Principles, Techniques and Experiments (Techniques in Analytical Chemistry)-Clifton E. Meloan-0471351970-Wiley-1999-768p-$245.djvu

Separation and Purification Techniques in Biotechnology-Frederick J. Dechow-0815511973-Noyes-1990-490 Pages-$139
Multistage Separation Processes, Third Edition-Fouad M. Khoury-0849318564-CRC-2005-480 Pages-$277
Green Separation Processes – Fundamentals and Applications-Paul T.Anastas Carlos A.M.Afonso J.Pedro G.Crespo-3527309853-Wiley-2005-383 Pages-$222
Solid_Liquid_Separation_4E
The Desulfurization of Heavy Oils and Residua, Second Edition (Chemical Industries) -James G. Speight-0824789210-CRC-2000-480 Pages-$277
Handbook of Refinery Desulfurization (Chemical Industries)=Nour Shafik El-Gendy James G. Speight=9781466596719=CRC Press=2016=492=$169
Solid-Liquid Separation – Equipment Selection and Process Design-Steve Tarleton Richard Wakeman-1856174212-Elsevier Science-2007-465p-$400
Encyclopedia of Separation Science 10 Volume Set-Colin F. Poole Michael Cooke Ian D. Wilson-0122267702-Elsevier-2001-4912 Pages-$3,689
Solid-Liquid Separation – Scale-up of Industrial Equipment-Stephen Tarleton Richard Wakeman-1856174204-Elsevier-2005-471p-$349-g8
Principles of Bioseparations Engineering-Raja Ghosh-9812568921-World Scientific-2006-284p-$102
Separation and Purification by Crystallization (ACS Symposium Series 667)-Gregory D. Botsaris, Ken Toyokura-0841235139-American Chemical Society-1997-311-$44
Separation Process Principles, 3rd Edition-J. D. Seader Ernest J. Henley D. Keith Roper-0470481838-Wiley-2011-848-$300
Solid-liquid Filtration And Separation Technology – An Introduction-A. Rushton-3527286136-John Wiley-1996-559p-$400
Separation Methods for Waste and Environmental Applications (Environmental Science and Pollution Control, 20)-Jack Watson-0824799437-CRC-1999-616p-$307
Separation of Multiphase, Multicomponent Systems-Emmanuil G. Sinaiski Eugeniy J. Lapiga-3527406123-Wiley-2007-810p-$400
Separation Process Principles, 2 Edition-J. D. Seader Ernest J. Henley-0471464805-Wiley-2005-800-$110
Distillation Theory and its Application to Optimal Design of Separation Units (Cambridge Series in Chemical Engineering)-F. B. Petlyuk-0521820928-Cambridge University Press-2004-360 Pages-$200
Unit Operations of Chemical Engineering, 7th Ed,(Solutions Manual)-Warren McCabe, Julian Smith, Peter Harriott-McGraw-Hill-2004-520p-t6
Unit Operations in Environmental Engineering-Robert Noyes Robert Noyes-0815513437-William Andrew-1995-515-$180
Equilibrium-Stage Separation Operations in Chemical Engineering-Ernest J. Henley, J. D. Seader-0471371084-John Wiley & Sons, Inc.-1981-384-$88
Separation Chemistry-R.P. Bhudiraja-8122414532-New Age-2007-435-$110
Unit Operations In Chemical Engineering, 5th Edition (scan)-Warren L. McCabe Julian C. Smith Peter Harriott-0070448442-McGraw-Hill-1993-1154p-$210
Principles of Chemical Separations with Environmental Applications (Cambridge Series in Chemical Engineering)=Richard D. Noble Patricia A. Terry=052181152X=Cambridge University Press=2004=336=$167
Fundamentals and Applications of Anion Separations=Bruce A. Moyer Raj P. Singh=0306479117=Springer=2004=358=$179
The Sulfur Problem – Cleaning up Industrial Feedstocks-D. Stirling-0854045414-Royal Society of Chemistry-2000-108 Pages-$268
Nanoscale Phase Separation and Colossal Magnetoresistance=Elbio Dagotto=3540432450=Springer=2003=459=$319
Zeolites in Industrial Separation and Catalysis-Santi Kulprathipanja-3527325050-Wiley,VCH-2010-618-$235
Mass Transfer and Separation Processes – Principles and Applications, 2nd Edition=Diran Basmadjian=1420051598=CRC Press=2007=512=$121
Organometallic Modeling of the Hydrodesulfurization and Hydrodenitrogenation Reactions-Robert A.Sanchez-Delgado-1402005350-Springer-2002-224p-$218
Profiles in Flue Gas Desulfurization=Richard R. Lunt John D. Cunic=0816908206=Wiley-AIChE=2000=139=$198
Multistage Separation Processes, 4th Edition=Fouad M. Khoury=1482230542=CRC Press=2015=679=$169
Separation Processes, 2 Edition (McGraw-Hill chemical engineering series)=Cary Judson King=0070346127=Mcgraw-Hill College=1980=880=$135
Separation Technologies for the Industries of the Future-National Research Council (U. S.)-0309063779-National Academy Press-1999-113 Pages-$37
Unit Operations of Chemical Engineering=D. Prieve=Dennis C Prieve=2000=200=$44
Unit Operations of Particulate Solids – Theory and Practice=Enrique Ortega-Rivas=1439849072=CRC Press=2011=492=$157
Process Intensification Technologies for Biodiesel Production – Reactive Separation Processes=A. A. Kiss=3319035533=Springer=2014=103=$54
Ion-Exchange Membrane Separation Processes, Volume 9 (Membrane Science and Technology)=H Strathmann=044450236X=Elsevier Science=2004=360=$240
Separation Process Principles, 2nd Edition (Solution manual)=J. D. Seader Ernest J. Henley=0471464805=Wiley=2005=1287=$113
Encyclopedia of Separation Science
Separation Processes in the Food and Biotechnology Industries – Principles and Applications-S. Grandison, M. J. Lewis


 

,

[Principles Of Mass Transfer and Separation Processes [Binary K. Dutta

در این پست کتاب Principles Of Mass Transfer and Separation Processes  نوشته Binary K. Dutta به صورت پی دی اف جهت دانلود قرار داده شده است.

این کتاب شامل مباحث زیر است:

Introduction

Molecular Diffusion

Convective Mass Transfer and Mass Transfer Coefficient

Interphase Mass Transfer

Gas-Liquid Contacting Equipment

Gas Absorption and Stripping

Distillation

Liquid-Liquid Extraction

Solid-Liquid Extraction

Humidification and Water Cooling

Drying of Wet Solids

Adsorption

Crystallisation

Membrane Separation

Molticomponent Distillation

Transient Diffusion and Mass Transfer with Chemical Reaction

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 27,520 کیلوبایت
رمز
www.chemical-eng.ir
, , , , ,

Chemical process technology

تکنولوژی فرایند های شیمیایی تا به حال از پیشرفت های زیادی برخوردار بوده است.در زمان های گذشته  توسعه و پیشرفت  این فرآیند  ، به جای  استفاده از دستورالعمل های تئوری و اصول مهندسی شیمی براساس اکتشافات شانسی و تجربه گرایی  بوده است.بنابراین، تعجب آور نیست که بهبود  شرایط به  کندی  صورت میگرفت.  این وضعیت تا قرن هفدهم و هجدهم ادامه داشت. ولی در حال حاضر تکنولوژی فرایند های شیمیایی از پیشرفت های چشمگیری برخوردار  شده است.

تکنولوژی فرایند های شیمیایی بر رشته هایی مانند ترمودینامیک، موازنه جرم و انرژی  ، انتقال حرارت و دینامیک سیالات، و همچنین سینتیک شیمیایی و کاتالیست استوار است. در این رشته ، رشته های مختلف  با هم ادغام شده اند. البته، این طرح کامل نیست و رشته های دیگر مانند علوم کاربردی مواد، علوم اطلاعات، کنترل فرآیند و مهندسی هزینه، نیز نقش دارند.

کتاب حاضر که ویرایش دوم می باشد و توسط JACOB A. MOULIJN و MICHIEL MAKKEE و ANNELIES E. VAN DIEPEN نوشته شده است.

موارد زیر در  این کتاب پوشش داده شده است:

 

The Chemical Industry

Processes in the Oil Refinery

Production of Light Alkenes

Production of Synthesis Gas

Bulk Chemicals and Synthetic Fuels Derived from Synthesis Gas

Processes for the Conversion of Biomass

Inorganic Bulk Chemicals

Homogeneous Transition Metal Catalysis in the Production of Bulk Chemicals

Heterogeneous Catalysis – Concepts and Examples

Production of Polymers – Polyethene

Production of Fine Chemicals

Biotechnology

Process Intensification

Process Development

در این پست کتاب Chemical process technology به صورت pdf جهت دانلود قرار داده شده است.

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 13,861 کیلوبایت
رمز
www.chemical-eng.ir
, , , ,

Coulson & Richardson’s Chemical Engineering volume 6 – fourth edition

مهندسی شیمی کالسون و ریچاردسون (Coulson & Richardson’s Chemical Engineering) یکی از منابع مهم در مهندسی شیمی و علوم مرتبط است که توسط جی. ام. کالسون و جی. اف. ریچاردسون نوشته شده است. این کتاب در شش جلد تالیف شده است و تقریباً بخش عمدهٔ مفاهیم مرتبط با مهندسی شیمی و صنایع شیمیایی را پوشش داده است. این مجموعه کتاب‌ها هم اکنون توسط انتشارات الزویر و به زبان انگلیسی به چاپ می‌رسد. ویرایش سوم این کتاب در سال ۱۹۹۴ به چاپ رسیده است.

موارد زیر در جلد ششم و ویرایش چهارم  این کتاب پوشش داده شده است:

 Introduction to Design

Fundamentals of Material Balances

(Fundamentals of Energy Balances (and Energy Utilisation

Flow-sheeting

Piping and Instrumentation

Costing and Project Evaluation

Materials of Construction

Design Information and Data

Safety and Loss Prevention

Equipment Selection, Specification and Design

(Separation Columns (Distillation, Absorption and Extraction

Heat-transfer Equipment

Mechanical Design of Process Equipment

General Site Considerations

در این ساعت کتاب Coulson & Richardson’s Chemical Engineering volume 6 – fourth edition جهت دانلود برای شما قرار داده شده است. 🙂

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 6,319 کیلوبایت
رمز
www.chemical-eng.ir
, , , ,

حل المسائل coulson and richardson chemical engineering v2-3

حل المسائل  coulson and richardson chemical engineering v2-3

سری کتاب های مهندسی شیمی coulson & richardson’s از بهترین و جامع ترین کتاب های مهندسی می باشند.
حل المسائل جلد دوم و سوم این کتاب که در مورد حجم و فناوری ذرات و فرایندهای جداسازی می باشد را ما در اینجا برای شما قرار داده ایم
در مطالب بعدی جلد های دیگر سری کتاب های coulson & richardson’s chemical engineering برای شما دانشجویان و اساتید قرار خواهد گرفت.

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 1.3 مگابایت
رمز
www.chemengiust.samenblog.com
, , , ,

حل المسائل coulson and richardson chemical engineering v1

سری کتاب های مهندسی شیمی coulson & richardson’s از بهترین و جامع ترین کتاب های مهندسی می باشند.
حل المسائل جلد اول این کتاب که در مورد جریان سیالات،انتقال حرارت و انتقال جرم می باشد را ما در اینجا برای شما قرار داده ایم
در مطالب بعدی جلد های دیگر سری کتاب های coulson & richardson’s chemical engineering برای شما دانشجویان و اساتید قرار خواهد گرفت.

 

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 1.5 مگابایت
رمز
www.chemengiust.samenblog.com
,

coulson and richardson chemical engineering volume 2

سری کتاب های مهندسی شیمی coulson & richardson’s از بهترین و جامع ترین کتاب های مهندسی می باشند.

جلد دوم این کتاب که در مورد حجم و فناوری ذرات و فرایندهای جداسازی می باشد را ما در اینجا برای شما قرار داده ایم
در مطالب بعدی جلد های دیگر سری کتاب های  ccoulson & richardson’s chemical engineering برای شما دانشجویان و اساتید قرار خواهد گرفت.

 


توضیحات انگلیسی:

Coulson and Richardson’s classic series provides the student with an account of the fundamentals of chemical engineering and constitutes the definitive work on the subject for academics and practitioners. Each book provides clear explanations of theory and thorough coverage of practical applications, supported by numerous worked examples and problems. Thus, the text is designed for students as well as being comprehensive in coverage.A logical progression of chemical engineering concepts, Volume 2 builds on fundamental principles contained in Chemical Engineering Volume 1.Fully up to date and containing descriptions of techniques that are of growing importance in the study of chemical engineering

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 12مگابایت
رمز
www.chemengiust.samenblog.com
, , ,

coulson and richardson chemical engineering volume 1

سری کتاب های مهندسی شیمی coulson & richardson’s از بهترین و جامع ترین کتاب های مهندسی می باشند.
جلد اول این کتاب که در مورد جریان سیالات،انتقال حرارت و انتقال جرم می باشد را ما در اینجا برای شما قرار داده ایم
در مطالب بعدی جلد های دیگر سری کتاب های ccoulson & richardson’s chemical engineering برای شما دانشجویان و اساتید قرار خواهد گرفت.

توضیحات انگلیسی:

Coulson and Richardson’s classic series provides the student with an account of the fundamentals of chemical engineering and constitutes the definitive work on the subject for academics and practitioners. Each book provides clear explanations of theory and thorough coverage of practical applications, supported by numerous worked examples and problems. Thus, the text is designed for students as well as being comprehensive in coverage

This volume covers the three main transport process of interest to chemical engineers – momentum transfer (fluid flow), heat transfer and mass transfer and the relationships between them. The concluding chapter covers an application where each of these processes is occurring simultaneously – water cooling and humidification. The topics covered form the theoretical basis for much of the material in the later volumes of the series

 

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 79.6 مگابایت
رمز
www.chemengiust.samenblog.com
,

کتاب و حل المسائل عملیات واحد مک کیب

عملیات واحد یکی از دروسی است که دانشجویان مهندسی شیمی با کاربرد دانسته های قبلی در رشته مهندسی شیمی آشنا می شوند به طوری که در درس عملیات واحد  موازنه انرژی و مواد ، ترمودینامیک و مخصوصا بخش تعادلات فازی و درس انتقال جرم و … همزمان کاربرد پیدا می کند .

در این پست ما یکی از بهترین کتاب های موجود عملیات واحد نوشته مک کیب را برای شما آماده کرده ایم؛همچنین برای کمک به شما در حل مسائل این کتاب ، حل المسائل این کتاب را نیز برای شما قرار داده ایم.
در این ساعت برای شما کتاب و حل المسائل عملیات واحد مک کیب را قرار داده ایم
دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 28 و36 مگابایت
رمز
www.chemengiust.samenblog.com