, ,

نرم افزار رسم نمودار مثلثی triplot

نمودار های مثلثی به دلیل اینکه در بسیاری از مسائل با مخلوطی بیش از دو ماده سروکار داریم برای حل مسئله لازم و ضروری می باشند. نموادر های مثلثی در دروس مهندسی شیمی در شیمی فیزیک،آزمایشگاه شیمی فیزیک و در درس عملیات واحد بسیار کاربرد دارد.همچنین…
دانلود گزارشکار شیمی فیزیک
,

دانلود گزارشکار شیمی فیزیک

در این گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک در 6 آزمایش خلاصه می شود: 1 -استفاده از پلاریمتری برای مطالعه ی سینتیک واکنش 2 -جذب سطحی استیک اسید توسط کربن فعال 3 -سیستم سه فازی 4 -تعیین گرمای نهان و نقطه ذوب نفتالین 5 -سیستم دوجزئی آب و فنل…