ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ــ پلی اتیلن

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود .ﻣﻮاد ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼ ﻨﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰي، ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﭼﻮﺑﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺰاﻓﺸﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎت از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را ﻧﺘﻮان در آﻧﻬﺎ اﻳﺠ ﺎد ﻛﺮد .ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻮاد و ﺷﻴﻤﻲ دان ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺪاﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ زده اﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﺑﺪاﻋﺎت ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ، ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ، ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎ، دﻳﻮارﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺻﻨﺪﻟﻲ و ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت، ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ از ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  . ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎ در اﺻﻞ از زﻣﺎن ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣ ﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎه ﮔﻞ و ﻳﺎ ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

در این پست پروژه ای با عنوانﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ــ پلی اتیلن  جهت دانلود قرار داده شده است.
دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 592 کیلوبایت
رمز
www.chemical-eng.ir
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *