مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید اسیدهای چرب

در اﺻﻞ واژه اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮاي ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭼﺮﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه اﻳﻦ واژه در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه ﻛﺮﺑﻨﻲ آﻧﻬﺎﺑﻴﻦ 6 ﺗﺎ 24 اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺖ.

اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭼ ﺮﺑﻲﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و روﻏﻦﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﻪ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭼﺮﺑﻲ و روﻏﻦﻫﺎ 9 ﺑﻪ 1ﺑ ﻣﻲ ﺎﺷﺪ. اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮادي ﺳﻤﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪار د EC در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻄﺮات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري داراي ﻛﺪﻫﺎي R36,R37,R38 ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ داراي ﻛﺪﻫﺎي S26,S36 ﻣﻲ باﺷﺪ.
ﻛﺪﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭼﺸﻢ، ﭘﻮﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد. در ﺣﻴﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻳﺪ از  ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .

در این پست پروژه ای به صورت pdf با عنوان مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید اسید های چرب جهت دانلود قرار داده شده است.
دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 700 کیلوبایت
رمز
www.chemical-eng.ir
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *