مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید رنگ های پودری (الکترواستاتیک)

ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮدري ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ، ﻣﺸﺨﺼﺎً در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮدري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﭘﻮدري در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻣﺎﻳﻊ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻮرد آب و ﻫﻮا و ﻣﺼﺮف ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺮﻛﺖ از ﺳﻮي رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻃﺮف رﻧﮓ ﭘﻮدري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺟﺎري ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻼل ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﺣﻼﻟﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪن و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﻼل دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺟﺰاي ﻓﺮار ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﭘﻮدري ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻼﻟﻬﺎ در ﻫﻴﭻ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . در ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﭘﻮدري ذرات آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﻧﺮم ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ و رزﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر دار ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰي اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﻳﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ذرات ﺑﺎردار ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ و در ﻣﻜﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ روي ﻗﻄﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﻮره ذوب ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻳﻚ دﺳﺖ ، ﺑﺎ دوام و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.

در این پست پروژه ای در این رابطه با عنوان مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید رنگ های پودری (الکترواستاتیک) جهت دانلود قرار داده شده است.

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 491 کیلوبایت
رمز
www.chemical-eng.ir
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *