,

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه ي ﻫﻴﺪرات ﮔﺎزي در اﻳﺮان

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه ي ﻫﻴﺪرات ﮔﺎزي در اﻳﺮان

هدف از این مقاله مروری بر فعالیت های پژوهشی انجام شده در زمینه هیدرات گازی توسط پژوهشگران ایرانی منشرشده در پایگاه علمی ساینس دایرکت در ده سال گذشته میباشد.

پژوهشهای صورت گرفته به چهار بخش تقسیم میشوند:

1.تحقیقات پایه

2.وضعیت اکتشاف منابع گازی در ایران

3.مباحث زیست محیطی

4.توسعه هیدرات گازی مبتنی بر فناوریهای جدید

ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ روﻧـﺪ رو

ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﻌﺎدﻻت ﻓﺎزي و ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ﺗﺸـﻜﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﻴﺪرات ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺶ اﻛﺘﺸﺎف وبهرهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻫﻴـﺪرات ﮔـﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.

در این پست پروژه ای با عنوان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه ي ﻫﻴﺪرات ﮔﺎزي در اﻳﺮان جهت دانلود قرار داده شده است.
دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 1,417 کیلوبایت
رمز
www.chemical-eng.ir
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *