نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح ورقهاي کنگره دار

در این گزارش امکان سنجی چند ورق پلیمري کنگره دار مهم که در بخش هاي مختلف اعم از صنایع ساختمانی، بسته بندي، کشاورزي و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجائی که خط تولید ورق هاي پلیمري توانایی تولید انواع ور ق هاي م…