نوشته‌ها

ظروف يكبار مصرف پليمري
,

ظروف يكبار مصرف پليمري

مدتي است كه در برخي استان ها، ظروف پليمري كه با نام "يكبار مصرف" شناخته مي شوند، از محل هاي استفاده مانند غذاخوري ها و مدارس جمع آوري مي شود. اين اقدامات به استناد بخشنامه وزير اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در سال 1387صادر شده انج…