نوشته‌ها

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح دوشاخه و سرپيچ

دو شاخه و سرپيچ بر اساس مشخصات مختلفي كه دارا مي باشند طبقه بندي مي شوند. در ادامه به ترتيب ابتدا طبقه بندي سرپيچ و سپس دو شاخه ارائه مي گردد. الف - سرپيچ ها سرپيچ ها داراي انواع و اقسام متعدد مي باشند كه با توجه به مسائل مختلفي مي توان …