نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید رنگ های پودری (الکترواستاتیک)

ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮدري ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ، ﻣﺸﺨﺼﺎً در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮدري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﭘﻮدري در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﺎزار …