نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید نرمال پارافین

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید نرمال پارافین

آلكانهاي نرمال يا پارافين هاي نرمال با بيش از شش كربن به صورت مخلوطي از چندين همولوگ وجود دارد. مناسب ترين منبع براي توليد اين مواد برش هاي حاصل از تقطير نفت(مثل كروسين) مي باشد. پارافين هاي نرمال از اهميت خاص در صنايع پتروشيمي و صنايع پايين د…