نوشته‌ها

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد چسب طبي

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد چسب طبي

ساخت و مصرف چسب از گذشته رايج بوده است. در قديم، از موادي چون قير و صمغ درختان به عنوان چسب استفاده مي کردند. در تمام قرون گذشته و همچنين قرن نوزدهم چس بها منشأ حيواني و يا گياهي داشته اند. چسب هاي حيواني به طور عمده بر مبناي کلوژن ماماليام Ma…