نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید آنیلین

آﻧﻴﻠﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1826 ﺗﻮﺳﻂ اوﻧﻔﺮدورﺑﻦ از ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و در ﺳﺎل 1840 ﻓﺮﻳﺘﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺣﺮارت دادن ﻧﻴﻞ ﺑﺎ ﭘﺘﺎس ﻧﻴﺰ آن را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﺎم آﻧﻴﻠﻴﻦ را او ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﻬﺎد . ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻴﻠﻴﻦ در ﺳﺎل 1843 ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﻓﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. او ﺗﻮ…