نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید اسیدهای چرب

در اﺻﻞ واژه اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮاي ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭼﺮﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه اﻳﻦ واژه در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه ﻛﺮﺑﻨﻲ آﻧﻬﺎﺑﻴﻦ 6 ﺗﺎ 24 اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺖ. …