نوشته‌ها

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح كلريد پتاسيم

بهره برداري از خاك و توليد بالاي مواد غذايي، منجر به مصرف شدن مواد مغذي خاك و از دست رفتن كيفيت و کاهش باروري خاك خواهد شد. در نتيجه خاك نيازمند تأمين اين مواد از طريق كودهاي شيميايي مي باشد. به عبارت ديگر براي افزايش محصولات غذايي و كشاورزي،…