نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید گوگرد بنتونیتی

گوگرد، يكي از مواد زايدي است كه پس از پالايش گاز باقي ميماند و ميتواند سلامت محـيط زيـست را بـه ميزان چشمگيري تحت تاثير قرار دهد . از اينرو فراينـدي انجـام مـي شـود كـه گـوگرد حاصـل از فـرآورش گازطبيعي را بازيافت ميكند. از آنجا كه گوگرد به صورت فله …