نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید آلیاژPC / ABS

مدت های زیادی است که مخلوط های PC و ABC مورد استفاده قرار می گیرد. علت موفقیت در استفاده از ان , خواص عالی حرارتی , مکانیکی و استحکام ضربه ی ان می باشد .هریک از این اجزا به تنهایی خواص مثبت و منفی را دارند که ایجاد مخلوط می تواند سبب حصول …