نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید رنگ های الکتروفورز

رنگهاي الكتروفورز از جمله رنگهاي پايه آبي بوده كه امروزه در تمام صنايع خصوصا صنايع اتومبيل سازي و لوازم خانگي كاربرد دارند. اين رنگها غالبا به صورت پرايمر يا آستري استفاده مي شود و داراي امتيازهاي فراواني است كه از جمله آنها ميتوان كاهش مصرف …