نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید فوم پلی اتیلن

ﻫﻴﺪروژلﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب اﻛﺮﻳﻠﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻴﺪروژلﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮ ﺟﺎذب دارند و تقریبا تمام تولیدات صنعتی در دنیا بر پایه سوپر جاذب های اکریلیکی است .خواص خوب این سوپر جاذب ها از نظر میزان جذب, سرعت , استحکام ژل و ارزان بودن …