نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید الیاف پلی اتیلن

الیاف پلی اتیلن طبق تعریف دارای حداقل 85 در صد نسبت به وزن کل خود , اتیلن , پروپیلن و یا الفین دیگری می باشند. پلی اتیلن بعد از پلی پروپیلن, مهمترین لیف الفینی می باشد که به گروه الیاف مصنوعی تعلق دارند.اولین الیاف الفینی از پلی اتیلن سبک در او…