نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چربی گیرهاي صنعتی

بشر هنوز بطور کامل وارد عصر پلاستیک نشده است. فلزات هنوز نقش عمد ه اي در تولید و ساخت وساز دارند و احتمال دارد که سالهاي بیشتري این نقش را بازي کنند. ادامه این وضیعت ناشی از مجموعه خواصی چون استحکام، ماشین کاري، فراوانی، با صرفه بودن و قابلی…