نوشته‌ها

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺮﺡ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﻇﻬﻮﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻜﺎﺳﻲ

نقره در سكه سازي، جواهر سازي، ظروف نقره اي، مصارف الکترونيکي، پزشکي، تزئيني، رنگ آميزي,محصولات در قنادي ها، آب کاري نقره، آئينه ها، شيشه سازي و فيلم عكاسي مورد استفاده دارد. فلز نقره به علت خاصيت ضد باکتريايي در صنايع دارويي به صورت فلز و …