نوشته‌ها

اتانول آمین ها ( دی اتانول آمین )

اتانول آمین ها ( دی اتانول آمین )

اتانول آمین‌ها براي اولین بار توسط ورتز در سال 1960 از اتیلن کلروهیدرین و محلول آمونیاك تهیه شد. در اواخر قرن 19 بود که مخلوط اتانول آمین‌ها توسط تقطیر جزء به جزء به مونو، دي و تري اتانول آمین جداسازي شدند. اتانول آمین‌ها تا قبل از 1930 به صورت تجار…