نوشته‌ها

روش های اندازه گیری جریان
, , ,

روش های اندازه گیری جریان

اندازه گیری جریان یکی از مهمترین جنبه های کنترل فرآیند و رایج ترین پارامتر اندازه گیری فرآیند میباشد. جریان سیال عبارت است از جابه جاشدن حجم سیال از یک نقطه به نقطه دیگر و از نظر کمی،جریان سیال برابر است با مقدار حجم عبوری از یک مقطع در واحد زمان.…