نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کود کمپوست (Compost)

(تاریخچه کمپوست) تلنبار مواد آلی در یک مکان به منظور تجزیه و استفاده بعدي آن در کشاورزي قرن هاست که توسط زارعین با فرهنگ هاي مختلف انجام می گیرد. در چین بیش از دو هزار سال است که بقایاي گیاهی را از طریق مخلوط کردن با فضولات انسانی و حیوانی مورد …