نوشته‌ها

نم زدایی
,

نم زدایی

آب شايد يكي از ناخالصيهاي ناخواسته مشترك در انواع گازهاي طبيعي باشد . پس از تفكيک نفت با گاز مقداري آب آزاد همراه با گاز طبيعي وجود دارد که بيشتر آن توسط روشهاي جداسازي ساده در سر چاه يا در نزديكي آن از گاز جدا ميشود. معمولاً بخار آب به تنهائي م…