نوشته‌ها

دانلود گزارشکار شیمی فیزیک
,

دانلود گزارشکار شیمی فیزیک

در این گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک در 6 آزمایش خلاصه می شود: 1 -استفاده از پلاریمتری برای مطالعه ی سینتیک واکنش 2 -جذب سطحی استیک اسید توسط کربن فعال 3 -سیستم سه فازی 4 -تعیین گرمای نهان و نقطه ذوب نفتالین 5 -سیستم دوجزئی آب و فنل…