تبدیل درصد به ppm

1% = 10000ppm

بنابراین:

x(ppm) = 10000 ⋅ x(%)

مثال: ppm درصد وزنی 1.7% را محاسبه کنید:

x(ppm) = 10000 ⋅ 1.7% = 17000ppm

کلیه حقوق برای مرجع تخصصی مهندسی شیمی محفوظ است.