مدیریت اشتراک

شما می توانید بدون نیاز به ارسال نظر ، بحث را در برخورد جریانی از سیال با سطح مستطیلی با عدد رینولدز پائین و جریان آرام دنبال کنید. باحاله نه؟ فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید و همه چیز آماده است.