آخرین مطالب

مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره مقاله ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع رﯾﺰشها در پایداری دﯾﻮاره چاه ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و روش ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی آن ﻫﺎ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!