استفاده از زمین شناسی نفت و زمین شناسی ساختمانی در مخازن جهت مدلسازی مخزن