تاثیر مکانیک سنگ مخزن در میزان فرونشینی حوزه هیدروکربنی