تکنیک های مدلسازیCFD، الگوریتمهای حل عددی و توسعه کدهای مدلسازی