روش های حفظ و استمرار (تثبیت) جریان سیال و جریان چند فازی