مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیزات بالادستی صنعت نفت و گاز