نقش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی