هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین