و کلیه موضوعات مرتبط با محیط زیست و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی