و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی اکتشاف و زمین شناسی