کاربرد شبیه سازی دینامیک مولکولی در صنایع شیمیایی و نفت