, , ,

کد Matlab تکثیر باکتری ها

محاسبه تکثیر باکتری ها

کد زیر مربوط به تکثیر سه نوع باکتری A، B،C می باشد که باکتری A هر دقیقه نصف می شود،باکتری B هر دو دقیقه نصف می شود و باکتری C هر سه دقیقه نصف می شود.کد زیر نمودار و جدول رشد این باکتری ها را در 12 دقیقه اول نشان میدهد.تعداد اولیه همه باکتری ها 100 در نظر گرفته شده است.به دلیل کوچک بودن تعداد باکتری BوC در رسم نمدار در عدد 50 ضرب شده اند تا قابل قیاس با تعداد باکتری A شوند.

 

%program by WWW.CHEMICAL-ENG.IR
clc
clear
a=100;b=100;c=100;%initial value
for t=0:12
   A(t+1)=a;
  a=a*2;
  
  
  if(mod(t,2)==0)
   B(t+1)=b;
   b=b*2;
  else B(t+1)=B(t);
  end
    
  
  if(mod(t,3)==0)
   C(t+1)=c;
   c=c*2;
  else C(t+1)=C(t);
    end
end
pop=[A;B;C];
t=0:12;
for i=1:13
fprintf('min %5.0f\tA=%6.0f\tB=%6.0f\tC=%6.0f\n',i-1,A(i),B(i),C(i))
end
stairs(t,A,'r')
hold on
stairs(t,50*B,'b')
hold on
stairs(t,50*C,'g')
legend('A','50*B','50*C')
xlabel('t');ylabel('pollution');

 

نتیجه run :

محاسبه تکثیر باکتری ها

محاسبه تکثیر باکتری ها

 

min   0	A=  100	B=  100	C=  100
min   1	A=  200	B=  100	C=  100
min   2	A=  400	B=  200	C=  100
min   3	A=  800	B=  200	C=  200
min   4	A= 1600	B=  400	C=  200
min   5	A= 3200	B=  400	C=  200
min   6	A= 6400	B=  800	C=  400
min   7	A= 12800	B=  800	C=  400
min   8	A= 25600	B= 1600	C=  400
min   9	A= 51200	B= 1600	C=  800
min  10	A=102400	B= 3200	C=  800
min  11	A=204800	B= 3200	C=  800
min  12	A=409600	B= 6400	C= 1600

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *